Политика за поверителност

Политика за поверителност

Уебсайтът www.mychoice.bg (наричан за краткост по-долу „онлайн магазин“, „MyChoice catering„, „ние“ или „нас“) и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу „Вие“, „Вас“ или „Ви“), в съответствие с водена политика по управление защитата на личните данни, съдържаща условията, описани в настоящия документ. Уебсайтът е собственост и се управлява физически от служители на „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД, вписанo в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието,  ЕИК206255903 със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1434, кв.“Симеоново“, ул.”Момина сълза” № 14А.

„ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни на всички клиенти, посетители и ползватели на уебсайт www.mychoice.bg .

Моля да се запознаете с настоящата Политиката за поверителност и за защита на личните данни, за да разберете как ние събираме, обработваме, съхраняваме и изобщо използваме в дейността си Вашата лични данни.

Вашите лични данни се управляват от „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД, ЕИК206255903 със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1434, кв.“Симеоново“, ул.”Момина сълза” № 14А., който е администратор на лични данни и като такъв е регистрирано по реда, който е бил предвиден, в Комисия за защита на личните данни. Като администратор на лични данни „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД спазва всички изисквания на българското законодателство и приложимото европейско законодателство свързано със защита на лични данни.

Подробна информация относно защитата на лични данни, целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри с лични данни и друга информация, която Ви интересува в качеството Ви на субект на лични данни, можете да намерите по-надолу в настоящата Политика, както и като се свържете с назначеното от нас длъжностно лице на адрес: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg

С отбелязване на полето „Съгласен/на съм“, декларирам, че съм запознат/а с факта, че „ „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и относимото законодателство, който е назначил лице по защита на личните данни, към което мога да се обръщам по всякакви въпроси, свързани с предоставените от мен лични данни, събирани и съхранявани от Администратора, на следните телефони за връзка: 02/9692654, 660, 664 или имейл адрес: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg

 1. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА

С приемане и утвърждаване на настоящата Политика за поверителност и за защита на личните данни „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД отчита правото на неприкосновеност на личността и личния живот и се стреми да прилага цялостна политика за защита срещу неправомерен достъп и/или обработване на лични данни на потребителите на настоящата уеб страница.

С тази Политика за поверителност и за защита на личните данни „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД има за цел и да информира потребителите на този уебсайт за целите на обработване на техните лични данни, за получателите или категориите получатели, на които биха могли да бъдат разкрити данните, за основните принципи, залегнали при събирането и обработката на лични данни, в това число доброволното начало за предоставяне на лични данни, стриктното съблюдаване на правата на потребителите и спазването задълженията на „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД в качеството му на администратор на Вашите лични данни. Предоставянето на лични данни става при спазване на принципите, условията и реда, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи правната уредба на тези отношения.

За целите на привеждане в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни настоящата Политика подлежи на актуализация и може да бъде променяна и допълвана периодично, законът или практиката на регулатора налагат това. Нейната най-актуална версия може да бъде открита публикувана на тази уеб-страница.

 1. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящата Политика:

 1. Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез различни идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез други специфични признаци, свързани с физическа, икономическа, културна или социална идентичност и др.
 2. Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране употреба и други начини, по които данните стават достъпни.
 3. Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни, като определя надлежно целите и средствата за обработването.
 4. ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТКАТА ИМ
 5. ПОРЪЧКИ

„ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД като администратор на лични данни и собственик на този уебсайт обработва лични данни с цел идентификация на клиента и за изпълнение на своите договорни задължения, свързани с поръчка и доставка на стоки от асортимента ни, посочен в сайта. Обработваните данни са, както следва:

 • Име и фамилия;
 • Адрес за доставка;
 • Телефон за връзка;
 • Имейл;
 • Данни, генерирани в процеса на предоставяне на услугите
 • IP адрес при посещение на уебсайта;
 • Допълнителна информация, свързана с възникналото договорно правоотношение, включително писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • Данни за предпочитани от потребителите услуги.

Във връзка със задължителното прилагане Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) е необходимо да потвърдите своето съгласие за обработка на личните Ви данни за маркетинговите цели на дружеството – участие в игри, томболи и други подобни активности.

С отбелязване на полето „Съгласен/на съм“, декларирам, че предоставям изричното си съгласие „ „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД да съхранява, използва, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани с изпълнението на своите договорни отношения с мен, в качеството ми на клиент и потребител, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон и съм съгласен/съгласна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти, кампании и други подобни на „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД.

 • Цели и правни основания за обработване на личните данни:
 1. за обработване на данни, необходими за изпълнение на договорни отношения:
 2. Идентифицираме своите клиенти при сключване на договор през онлайн платформата ни, съответно електронната форма на контакт;
 3. Актуализираме Вашите лични данни или информацията за извършените от Вас покупки.
 4. обработване на данни за изпълнение на законови задължения.
 5. За извършване на данъчен контрол от съответните компетентни органи.
 6. обработване на данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
 7. За директен маркетинг на продукти
 8. обработване на данни за защита на наши законни (легитимни) интереси.
 9. Ние използваме частично автоматизирани алгоритми и методи за оценка и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите ни – направени покупки изразени предпочитания – за разширяване на асортимента на предлагане, разнообразие от разфасовки; измерване и оценка на ефективността на рекламата ни спрямо потребителското търсене;
 10. Подробен анализ на данните от потреблението, предпочитанията и поведението на потребителите (автоматична обработка в криптиран вид) – ние извършваме посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява идентификация на субекта на данни и същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си листа. Анализът и поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, като например, но не само пол, адрес за доставка, което би могло да послужи за разработване на нови продукти, които да отговорят максимално на нуждите на нашите настоящи и бъдещи клиенти. Анализът има за цел подобряване на обслужването на клиентите.
 11. Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид – ние извършваме посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовия си асортимент от стоки и услуги и за подобряване обслужването на нашите клиенти, като в крайния си вид съхраняваната статистическа информация е изцяло анонимизирана.
 12. ЛИЦА, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ
 13. (1) Категории лица, които достъпват и обработват личните данни на потребителите:
 14. Транспортни/ куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на поръчките;
 15. Лица, които поддържат техническото оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните данни на клиента;
 16. Банките, обслужващи плащанията, извършени от клиенти.

Посочените получатели са дружества, с които ние сключваме договори за обработка на лични данни, гарантиращи, че тези външни лица и техните служители се съобразяват с и спазват нашите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни и осигуряват и поддържат адекватно ниво на защита, придържайки се стриктно към приложимите законови изисквания за защита на личните данни.

 1. Други администратори на лични данни, на които предоставяме лични данни на клиентите ни на собствено основание и от свое име, при необходимост или при поискване, са:
 2. Компетентни органи – които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, надзорни и/или регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, органи на данъчната администрация.
 3. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 1. Лични данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор – за срока на действие на договора и окончателното уреждане на всички финансови отношения между страните, но не по-дълъг от 6 години след сключване на договора, освен ако по закон не се предвижда по-дълъг срок;
 2. Лични данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/ финансови документи за осъществяване на данъчен контрол, в това число, но не само – фактури, дебитни и кредитни известия, предавателно-приемателни протоколи се съхраняват в срок 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на вземането, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок;
 3. „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД си запазва правото да съхранява някои лични данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната (прекъсната или спряла да тече) погасителна давност с цел защита при евентуални претенции от клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка/доставка на стоки, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.
 4. ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ
  1. Достъп до лични данни – всеки потребител, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните от „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД лични данни. В случаите, когато при осъществяване на това си право е налице възможност да се разкрият лични данни за трето лице, ние предоставяме достъп само до тази част от тях, която е относима за конкретния потребител, отправил искане. По всяко време Вие имате възможност да поискате от нас:
 5. Потвърждение дали отнасящи се до Вас данни се обработват, за какви цели, категории Ваши данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 6. Съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които обработваме, както и всяка информация за техния източник;
 7. Информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.
 1. Право на заличаване,допълване, коригиране или изтриване на Вашите лични данни, обработването на които не отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба. Упражнявайки тези права, Вие можете да поискате от нас да уведомим и третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко предприето заличаване, коригиране или блокиране, извършено при условията на предходното изречение, с изключение на случаите, когато това е практически невъзможно или неосъществимо.
 2. Право на възразяване по всяко време срещу обработване на лични данни:
 3. Право на подаване на жалба до надзорен орган.
 4. При наличие на законово основание за това; или
 5. Винаги, когато обработката е свързана единствено с целите на директния маркетинг, осъществяван от нас.

В случай, че не желаете „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД да обработва личните Ви данни, моля уведомете ни за това писмено. В този случай е възможно да не сме в състояние да предоставим информация за исканите от Вас продукти/ услуги, както и да не е възможно да Ви предоставим самите услуги и продукти.

В случай, че е настъпила промяна в предоставените от Вас лични данни, моля да ни информирате своевременно по имейл, на следния имейл адрес: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg

Посочените права може да упражните чрез заявяване на Вашето искане на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни, на адреса за контакт, посочен в началото на тази Политика.

С отбелязване на полето „Запознат/а съм“, декларирам, че съм запознат с правата ми по Закона за защита на личните данни, които мога да упражня по отношение на категориите лични данни и по-специално правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД, като подам възражението си в писмена форма, подписано от мен, до адреса на управление на „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД, находящ се в град София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“№14а; правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни или част да бъдат обработвани за (някои от) целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратя имейл на: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg

Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни, както и с правото ми да искам от „ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

 1. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ И IP АДРЕСИ

Какво представляват „бисквитките“

“Бисквитките“ представляват пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Използваме бисквитки за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от сайта по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до сайта, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н. Дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките могат да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време. Чрез HTTP бисквитките уеб сайтовете могат да „различават“ и „запомнят“ посетителите си и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.

Научете повече за видовете бисквитки на: http://www.aboutcookies.org.uk/cookie-types

Деактивиране на бисквитки

Почти всеки браузър може да позволи да изтриете по всяко време или да забрани изобщо използването на „бисквитки“ чрез съответна настройка (за повече информация вижте aboutcookies.org). Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

IP Адрес

IP адресът (информационен протокол) представлява число, което уникално идентифицира един компютър или друг хардуер, свързан към интернет, и го свързва с други, когато изпращат информация през интернет или локална мрежа. IP адресът сам по себе си не може да идентифицира дадено физическо лице, но в комбинация с друга допълнителна информация това би било възможно. Ние съхраняваме информационния протокол и данните от него, за да обезпечим сигурността на нашите системи от злоумишлени действия.

 1. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСТРАНИЦИ

Настоящият сайт съдържа линкове към други уеб сайтове. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница.

 • Докато потребителите посещават и разглеждат онлайн магазина www.mychoice.bg, ние следим посетените от тях страници и времето, което са прекарали в уеб сайта чрез инструмента за анализ Google Analytics. GoogleAnalytics представлява уеб услуга, предоставена от Google Inc. за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове. Google Analytics извършва събиране на различни данни за посетителите на сайтовете, в които е поставен кода му чрез бисквитки. Събраната там информация може да се използва само и единствено от екипа на www.mychoice.bg с цел подобряване на потребителското ви преживяване.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

С отбелязване на полето „Запознат/а съм“, декларирам, че съм запознат собстоятелството, че уебсайтът използва инструмента за анализ Google Analiytics за посочените по-горе цели.

Социални мрежии приставки/ plugins

 • Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, разработен от Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Потребителите могат да се регистрират в онлайн магазин www.mychoice.bg и чрез своя Facebook акаунт използвайки Facebook login plugin. В този случай потребителската информация (като име, e-mail и профилна снимка) се взима автоматично от сървърите на Facebook и автоматично се добавят в профила на потребителя в www.mychoice.bg. Връзката е защитена (по какъв начин) и никой друг освен Вас няма достъп до тези данни.

С отбелязване на полето „Запознат/а съм“, декларирам, че съм запознат с oбстоятелството, че уебсайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook за посочените по-горе цели.

Instagram

 • Възможно е потребителите да попаднат на проучване създадено от екипa на www.mychoice.bg или партньор на компанията с цел проучване на потребителските нагласи и желания. Тази информация няма да бъде предоставяна на трети лица.
 1. СИГУРНОСТ НА ВРЪЗКАТА

За да защитим в най-голяма степен Вашите данни от злоумишлени действия на трети лица, сме предприели съвременни технически и организационни мерки за обезпечаване на сигурността. В някои раздели използваме криптографски методи. Потребителите, които заплащат чрез банкови карти или чрез Skrill (Moneybookers) биват прехвърлени чрез сигурна SSL (SecureSocketLayer) връзка в уеб страници, намиращи се на сървърите на съответния доставчик на услугата. Тези страници са с високо ниво на защита и гарантиран сигурността на потребителите на www.mychoice.bg.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

„ФАНТАСТИКО ГРУП” ООД има правото да промени политиката си за защита на лични данни по всяко време, без предизвестие при спазване на законовите изисквания, като новите условия ще започват да се прилагат след публикуването им на настоящата страница.

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася за уебсайт с онлайн магазин www.mychoice.bg и за неговите посетители.

В случай че имате допълнителни въпроси относно механизмите, по които обработваме предоставените от Вас лични данни, или искате да отправите препоръки, или да споделите Вашето мнение, касаещо изложената Политика за поверителност на лични данни, не се колебайте да се свържете с нас:

Тел. за връзка: 02/9692654, 664, 660

Имейл адрес: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“14А

Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен с всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани съобразно предвиденото в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, за целите изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат/а, че отказът ми за предоставяне на лични данни би могъл да доведе до невъзможност за използване на някои услуги.

Използваме „бисквитки“ с цел подобряване качеството и функционалността на нашата уебстраница.