Общи условия

Общи условия

Настоящата програма за лоялност – My Choice се организира от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието на Република България със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ №14а, представлявано от Владимир Валериев Николов – управител, наричано по-долу „ФАНТАСТИКО ГРУП“.

Период на настоящата програма е от 1 (една) година

Какво представлява карта MegaChoice

1. Карта MegaChoice представлява карта (пластика) която клиентите на Верига ресторанти MyChoice и боулинг зали MegaXtreme могат да получат съобразно настоящите Общи условия и след представяне на картата в някои от ресторантите или боулинг залите, клиентите получават отстъпка от своята сметка, съобразно настоящите общи условия.

2. Притежателят на карта MegaChoice получава 15% отстъпка от своята сметка в ресторанти MyChoice и боулинг зали MegaXtreme при използване и представяне на служител на ресторанта или боулинг залите на своята карта. Отстъпката важи само за основното меню и обедното меню на верига ресторанти MyChoice, основното меню на боулинг зали MegaXtreme и стандартните игри, включително и за групи от клиенти до 20 (двадесет) човека. Потребителят не получава отстъпката по предходното изречение в определените в т.3 от настоящите условия случаи. Картата е поименна и се ползва само от лицето, вписано като притежател на картата върху самата карта.

3. Потребителят не получава отстъпка в следните случаи:

3.1. За ресторанти MyChoice

 • При организирани мероприятия, вкл. сватби, корпоративни партита, тиймбилдинг и др.
 • При поръчка на кетъринг.
 • При промоционални предложения.
 • За групи повече от 20 човека.
 • При използване на детския кът.
 • При специални предложения


3.2. За боулинг зали MegaXtreme:

 • При участие в турнири;
 • Да не важи за ББФ;
 • При игри със жетони;
 • При поръчка на кетъринг
 • При поръчка на детските пакети.
 • При всички промоционални предложения

4. Отстъпката се ползва на момента, като при поискване от страна на потребителя за приключване на сметката за направената от него консумация, потребителят следва да заяви, че иска да използва своята карта за отстъпка, като предостави същата на служителя на ресторанта, който маркира отстъпката и тя се отразява на издадения касов бон.

5. Как да получите своята карта MegaChoice

Всички потребители, които имат желание да получат карта MegaChoice – следва да посетят някой от ресторантите от Веригата или боулинг залите и да заявят на служител, че искат да получат своя карта MegaChoice. За целта потребителите попълват на електронно устройство (таблет) по свое желание и доброволно своите собствено, бащино и фамилно име, дата на раждане и данни за контакт – email адрес, телефонен номер и отбелязва своето съгласие и предпочитания свързани с предоставяне на маркетингови съобщения.

Всички лица трябва да са навършили 18 годишна възраст.

6. Картата се предоставя на клиента по следните възможни начини:

6.1. на място в обекта след регистрация.

6.2. чрез препоръчана поща до посочен от клиента адрес.

В случай на невъзможност за предоставяне на картата непосредствено след регистрация, поради технически причини, картата може да бъде взета от клиента от обекта след уведомление, че е изготвена или изпратена чрез препоръчана поща.

7. Прекратяване на настоящата програма

„ФАНТАСТИКО ГРУП“ има неотменимо право да прекрати лоялната програма MegaChoice по всяко време, обявявайки това, в случай че констатира злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на Клиентите не се дължи компенсация.

8. „ФАНТАСТИКО ГРУП“ си запазва правото да променя или допълва официалните правила на бонусната програма, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет страницата на „ФАНТАСТИКО ГРУП“. С всяка своя сметка на място във физическите обекти на заведенията от верига ресторанти MyChoice и боулинг зали MegaXtreme, клиентите се обвързват с гореописаните правила и се съгласяват да спазват техните условия.

9. Спорове между „ФАНТАСТИКО ГРУП“ и клиенти, възползващи се от бонусната програма се решават съгласно настоящите правила, както и по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е наш най-голям приоритет. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Верига ресторанти MyChoice и боулинг зали MegaXtreme е собственост на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903.

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието на Република България със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ №14а, представлявано от Владимир Валериев Николов, наричано по-долу „ФАНТАСТИКО ГРУП“, е АДМИНИСТРАТОР на лични данни във връзка с настоящата лоялна програма  – лоялна карта MegaChoice и за предоставяне на същата е необходимо обработването на Вашите лични данни.

ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Като наши клиенти, Вие предоставяте своите лични данни, за издаване на Вашата поименна карта MegaChoice, а именно:

 1. Собствено, бащино и фамилно име,
 2. Дата на раждане
 3. Данни за контакт – email адрес, телефонен номер

Като наши клиенти, Вие можете да направите поръчка за доставка по телефона, в който случай, ние събираме следните лични данни:

Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

Лично и фамилно име на лицето за доставка;

Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;

Телефон за доставка;

Начин на доставка;

Начин на плащане.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

ФАНТАСТИКО ГРУП обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от GDPR, а именно:

чл. 6 , параграф1, б. „а“ от GDPR –  Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти и др. Данните обработвани на това основание са бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), съгласно Политика за бисквитки;

чл. 6 , параграф1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Данните обработвани на това основание са подробно описаните в раздел II.

чл. 6 , параграф1, б. „в“ от GDPR – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо ФАНТАСТИКО ГРУП, като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефонен номер, адрес.

чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на My Choice и Mega Extreme Bowling , освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Данните обработвани на това основание са: две имена, ел.поща и потребителски профил.

Във връзка с настоящите Общи условия на лоялната програма за лоялна карта MegaChoice ФАНТАСТИКО ГРУП не обработва лични данни на лица ненавършили 18 години. В случай, че бъде установено, че ФАНТАСТИКО ГРУП е събрало данни на лице под 18 години, данните веднага се изтриват и заличават, освен ако закон не задължава нас да съхраняваме такива данни.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ С цел сключване или изпълнение на договор на предлаганите от ФАНТАСТИКО ГРУП услуги и получаване на Вашата лоялна карта MegaChoice:

Предотоставяне на отстъпка;

Доставка на поръчка;

Актуализиране на Вашите лични данни;

Плащане на суми по приети поръчки;

Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

Б/ В изпълнение на свои законови задължения, ФАНТАСТИКО ГРУП обработва данните Ви за извършване финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за  данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи, Издаване на фактури.

В/ За целите на легитимните интереси на ФАНТАСТИКО ГРУП именно:

проследяване на изпълнението на всяка доставка;

обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;

улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни /даване на решения при проблеми с потребителски профил и т.н./;

Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;

Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни.

Г/ За маркетингови цели:

изпращане на съобщения за промоции, оферти;

изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

След получаване на Вашето изрично съгласие. Съгласието може да бъде оттеглено от Вас по всяко време.

Ние получаваме Вашите лични данни единствено от Вас в качеството Ви на клиент на верига ресторанти MyChoice и боулинг зали MegaXtreme, с оглед на което Вие носите отговорност за коректността на същите и за нарушение на права на трети лица и предоставяне на данни за трети лица без тяхното съгласие.

С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ФАНТАСТИКО ГРУП не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание.  Възможно е ФАНТАСТИКО ГРУП да предаде Вашите данни на обработващи лични данни във връзка с предоставяна от „ФАНТАСТИКО ГРУП УСЛУГА“ а именно:

Куриерски фирми с оглед изпълнение на поръчки;

Държавни административни органи

НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

След изпълнението на конкретна доставка и/или услуга, или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове:

10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината, в която е издаден счетоводния документ.

5 години от изпълнение на конкретна доставка и/или услуга, с оглед  проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции –

За срока на валидност на карта MegaXtreme, в случай, че сте предоставили Вашето съгласие – за ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google Анализиране, Ббисквитки за функционалност и ефективност, Задължителни бисквитки (еssential cookies).

ФАНТАСТИКО ГРУП предприема, тества, обновява и поддържа технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR.

Достъп до Вашите лични данни имат служители на ФАНТАСТИКО ГРУП, които извършват дейности с предоставяне на услугите свързани с лоялната програма за лоялна карта MegaXtreme.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

Вие имате право, при установено несъответствие на обработваните Ви лични данни, да поискате тяхното коригиране.

При настъпване промяна в тези данни, Вие следва да уведомите Администратора за това.

Вие може по всяко време да поискате изтриване на личните Ви данни на основанията, посочени в чл. 17, пар. 1 от Регламента на ЕС.

Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вие имате право да получите своите лични данни от администратора в широко използван формат, пригоден за машинно четене и да ги прехвърлите към друг администратор на лични данни. Когато е възможно и осъществимо, личните ви данни могат да бъдат пряко прехвърлени от единия администратор към друг.

Право на възражение:

Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. В тези случаи Администраторът прекратява обработването, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите права и законни интереси, или освен ако обработването е необходимо за  установяването, упражняването или защита на правни претенции.

Право на жалба до надзорен орган:

Вие имате право да подадете жалба, ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на Регламента на ЕС, пред компетентен надзорен орган, който в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на ФАНТАСТИКО ГРУП – Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

За упражняване на Вашите права може да се свържете с нас на simeonovo@mychoice.bg

когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, може:

ФАНТАСТИКО ГРУП може да наложи такса, като вземе предвид всички разходи необходими за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия.

Да откажем да предприеме действия по искането.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си  за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR.

Упражняването на Вашите права не Ви лишава от правото на жалба

Използваме „бисквитки“ с цел подобряване качеството и функционалността на нашата уебстраница.